Plán péče a výchovy

Plán péče a výchovy pro děti od od dvanácti měsíců

 

 

Pravidla poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen DS) dle zákona 247/2014 Sb.

Identifikační údaje dětské skupiny

 • Název: DS Stromáček jesličky
 • Adresa: Gotthardská 8 Praha 6 Bubeneč
 • Telefon: +420 725 819 029
 • Web: https://www.stromacek-jeslicky.cz/
 • Typ zařízení: s denní péčí
 • Kapacita: 12 dětí (od 12. měsíců do 2 let)
 • Provoz: pondělí–pátek: 7:30-15:00
 • Odpovědná osoba: Monika Březinová
 • Tel. 602 187 032  Email: info@orangerypark.cz
 • Den započetí poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině: 1.1.2023

 

 

Výchovná péče o děti do dvou let je v Dětské skupině Stromáček jesličky zaměřena především na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, estetických (výtvarných, hudebních) schopností a také na rozvoj kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.

Naše zařízení také zajišťuje bezpečnost a zdraví dětí, jejich pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygienu dětí, včetně poskytování první pomoci.

Výchovný plán je přizpůsoben dětem naší věkové kategorie. Zaměřuje se na oblasti Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.

Naším cílem a úkolem je dětem vytvořit atmosféru plnou pohody, kde se děti cítí dobře a bezpečně a kde najdou nové kamarády, se kterými prožijí spoustu radostných a pěkných chvil při společných hrách. Nabízíme seznámení s novými dovednostmi a informacemi. Důležité je prostředí plné podnětů napomáhající k správnému a rovnoměrnému rozvoji.

Individuální přístup ke každému dítěti, vytváření harmonického a laskavého prostředí je základ. Samozřejmostí je láskyplné uspokojování všech potřeb dětí, poskytovat dětem pocity bezpečí a jistoty, předcházet frustracím.

U dětí rozvíjíme celou jeho osobnost, poskytujeme mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti. Dbáme na rozvoj jazykových a komunikativních schopností a dovedností.

Dětem napomáháme zvyšovat jejich představivost, slovní zásobu, schopnosti myslet v širších souvislostech a rovněž rozvíjet schopnosti lépe formulovat své myšlenky. Děti se učí nové básničky a písničky, doplněné pohybovými aktivitami.

Pomáháme rozvíjet schopnosti jemné i hrubé motoriky, posilujeme koncentraci pozornosti, paměti a další kreativní činnosti, které jsou přizpůsobeny věku, zájmu a individuálním potřebám každého dítěte

 

 

Materiální a hygienické podmínky

Vybavení třídy je vyhovující a splňujeme veškeré zákonné prostorové a hygienické požadavky.

Prostory jsou moderní a navrženy tak, aby se u nás rodiče i děti cítili jako doma. Dodržujeme hygienickou čistotu ve všech prostorách (chodba, herna, ložnice, jídelna). Chodba je pravidelně udržovaná, stírá se dopoledne i odpoledne (častěji dle počasí). Pravidelně každý pátek je zajištěn generální úklid všech prostor.

Lůžkoviny pereme pravidelně 1x za 3týdny, dále dle potřeby (v případě znečištění častěji).

 

Personální a pedagogické zajištění

Naše zařízení je personálně zajištěno ředitelkou a odbornými a certifikovanými chůvami.

Chůvy – tety na děti působí svou trpělivostí, důsledností a spravedlností; jsou tedy dobrým vzorem a příkladem svěřeným dětem. Harmonogram dne, přesto, že je určen dětem v rozmezí 18. měsíců až čtyř let, je pravidelný, obvyklý program v obvyklou dobu navozuje v dítěti pocit jistoty a bezpečí a učí děti vnímat pravidla. Na druhou stranu není režim pevně daný, chůvy reagují na aktuální potřeby a okolnosti.

Všechny pracovnice (chůvy) mají jasně stanovené pracovní náplně, pracují na základě vytvořených vnitřních pravidel zařízení.

Pracovní doba pečujícího personálu je organizována tak, aby byla dětem zajištěna kvalitní a profesionální péče.

Ředitelka dbá na řádný chod a řízení zařízení péče o dítě a další vzdělávání pečujících osob (chův), podporuje týmovou spolupráci. Interpersonální vztahy a komunikace je na dobré úrovni, strategie zařízení je všem jasná a respektována.

 

Stravovací zajištění

V našem zařízení podporujeme zdravý životní styl.

Celodenní stravování se skládá ze tří jídel. Dopolední a odpolední svačina + polední oběd. Všechnu stravu nám dováží jídelna Bionea.

Organizace výdeje jídel je sestavena podle rozpisu a to tak, že s výdejem jídel se začíná vždy v jídelně. Dopolední svačina od 9:30, oběd od 11:30 a odpolední svačina od 14:30.

Hned po přívozu jídla je oběd vydáván dětem – je pravidelně kontrolována teplota jídla.

Denně se pro děti připravuje čerstvý čaj, který mají děti k dispozici po celý den (pitný režim), děti mají k dispozici pitné kelímky, nebo si nosí vlastní lahvičky na pití, které jim chůvy dle potřeby doplňují. Respektujeme u jednotlivých dětí ze strany rodičů zákaz konzumace určité potraviny (sladkostí, čaje …).

 

Organizační zajištění

Respektujeme individuální potřeby a zájmy dětí. Snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru pro aktivity vlastního výběru.

Děti mají k dispozici šatnu, která je vybavena šatnovým nábytkem.

Vlastníme umývárnu s umyvadly, přebalovacím pultem a WC pro děti. V druhém patře se nachází sprchový kout.

WC pro dospělé a umyvadlo je samostatně odděleno v druhém patře.  V budově máme dvě třídy (herny). Ve třídách děti spinkají. Každý z dětí má vlastní postýlku a povlečení.

Jídelní místnost slouží jako prostor, kde děti jedí a mají možnost pracovat u stolečků.

Veškeré prostory jsou moderně, a hlavně účelně zařízené, jsou vytvořeny koutky pro volné hry dětí, místnosti jsou dostatečně prostorné a děti mají dostatek prostoru pro spontánní pohyb. Jsou vybaveny dostatkem hraček a didaktickým materiálem s důrazem na bezpečnost dětí při všech denních činnostech.

Děti mohou docházet do zařízení od 7:30 – 8:30 na základě telefonické ranní domluvy rodičů a chůvy i déle. Denně je zařazován pobyt dětí venku, který je dostatečně dlouhý a je přizpůsobován počasí. K odvádění dětí jinou osobou než rodičem, máme s rodiči sepsanou „Plnou moc k odvádění dětí“.

 

Přístupy v práci s dětmi

Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v prostředí našeho zařízení „jako doma“ preferujeme vzájemnou spolupráci, spokojenost a bezpečnost. Jedním z našich hlavních cílů je „šťastné dítě a spokojený rodič“.

Pro příznivý celkový rozvoj dětí si náš pečující personál uvědomuje, jak je důležitá adaptace dětí na dětský kolektiv, a proto dětem věnujeme dostatek citlivého přístupu podle individuální potřeby dětí. U nových dětí jsme s rodiči ve stálém telefonickém spojení a v případě potřeby rodiče kontaktujeme. Snažíme se dle možnosti dobu zvykání zpříjemnit, a tak dětem usnadnit vstup k nám. Dbáme na to, aby se všechny děti cítily u nás příjemně, spokojeně a uvědomujeme si jejich osobní práva.

Rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost pomoc a podporu.

Vyhýbáme se negativním komentářům, povzbuzujeme děti pochvalou a pozitivním hodnocením. Pomáháme dětem uspokojovat jejich potřeby bez zbytečného spěchu a stresování.

Celý pečující kolektiv přistupuje k dětem citlivě, děti chůvy oslovují „jménem, – TY“ ve všech činnostech nabízí aktivní spoluúčast a respektuje rozhodování dětí. Organizování dětí se snažíme provádět motivací a pochvalou. Pokyny jsou formulovány jasně a srozumitelně a v příjemném tónu.

Ctíme a podporujeme vzájemnou spolupráci s rodiči.

Respektujeme požadavky a přání rodičů. Pracujeme podle plánu výchovy a péče, který jsme vypracovaly a aktuálně ho společně upravujeme dle vycházejících potřeb dětí. Snažíme se respektovat vývojové a věkové zvláštnosti dětí, pomáhat rozvíjet dětem jejich přirozené potřeby s ohledem na respektování jejich osobních a specifických zvláštností, vytvářet podmínky pro optimální rozvoj osobních předpokladů. Tím umožnit dětem získat věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost. (To, co je dítěti během činností nabízeno, je významné nejen pro budoucí použití, ale je důležité i pro danou chvíli života.)

 

Metody naplňování PVP

Mezi metody se řadí především učení hrou, učení nápodobou, podpora pohybových dovedností, podpora rozvoje poznávacích procesů, her a cvičení podporující přirozený rozvoj řeči u dětí a principy vycházející z Rámcového vzdělávacího programu.

 

Cíle výchovy a péče

Denní výchovný řád je dán rámcově a umožňuje pružně reagovat na individuální potřeby a možnosti dětí. Pevně stanovené časy jsou pouze časy jídel a odpoledního odpočinku.

Ve třídě je stanoven max. počet dětí 12.

Nezapomínáme na potřebnou a dostatečnou relaxaci dětí. Velmi příjemnou činností, ranním komunikativním kruhem dětí, se každý den vítáme. Ranní chvilky cvičení zdravotních cviků a pohybových her jsou oblíbenou činností dětí.

Střídání řízených a spontánních, individuálních a skupinových činností se snažíme dětem zajistit jejich přirozené potřeby a rozvoj osobnosti.

Každodenně (podle počasí) zařazujeme pobyt venku. V případě nepříznivého počasí vždy dětem vytváříme herní program.

Odpolední odpočinek dětí vzhledem k nízkému věku dopřáváme delší. Děti budíme až z důvodu časového nejdéle však v 14:30.

 

V rámci našeho programu pořádáme pro děti

Karneval, čarodějnice, oslavy dnu dětí, oslavy narozenin, mikulášskou nadílku, vánoční nadílku.

Náš výchovný plán je zaměřen na rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti.

 

Přijímání dětí

Každým rokem (měsíc duben) je vyhlášen zápis – v případě volné kapacity jsou děti přijímány v průběhu celého roku.

Pro řádný průběh přijímání dětí jsou vypracovaná ředitelkou zařízení kritéria přijetí. Přijímány jsou děti zpravidla od osmnácti měsíců do 4 let, rodičům je nabídnuta adaptace dětí do kolektivu v podobě krátkodobého docházkového tarifu, který je přizpůsoben potřebám dítěte tak, aby si zvykl na dětský kolektiv a nenásilnou formou se postupně osamostatňoval od rodičů.

Přijímáme děti s plenkou a dudlíkem.

Denní kapacita zařízení je stanovena hygienickou a prostorovou kapacitou. Celkový nejvyšší počet zapsaných dětí bývá podmíněn výběrem frekvence docházky.

 

Pobyt venku

Pro pobyt venku využíváme park Stromovka, který máme hned vedle budovy a další vhodné prostory k procházkám.

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně 1 hodinu. V případě dobrého počasí je pobyt venku delší.

Pobyt venku je omezen při nepřízni počasí (například silný vítr, inverze nebo teploty pod – 10 stupňů C.)

 

Adaptace dítěte

Adaptace je pro nás velmi důležitá a přistupujeme k ní individuálně. Netlačíme na děti a ani na rodiče a pokud uznáme společně za vhodné, docházku ukončíme. Je to zejména v případech, kdy uznáme, že dítě není na pobyt v dětské skupině ještě zralé.

Doporučujeme s dítětem o nástupu do dětské skupiny předem mluvit, vyprávět si o nových kamarádech, hračkách a o chůvách.

Doporučujeme rodičům se rozloučit před třídou a loučení neprodlužovat.

Rodiče předají dítě pečujícím osobám, a to i v případě, že pláče. Je možné předat dítě pečující osobě do náruče. Následně se prosíme zdržujte mimo dohled dětí. Pokud bude potřeba, přivoláme rodiče dřív, než jsme byli domluveni.

1.den adaptace od 8:30-10:00
2.den adaptace od 8:30-10:00

Následné dny postupně docházku rozšiřujeme dle potřeby dítěte.

 

Spolupráce s rodiči

Rodiče komunikují s ředitelkou dětské skupiny při přijímacím řízení (prohlídka dětské skupiny), dále jsou rodiče nově nastupujících dětí informování emailem s podrobnými informacemi k nástupu, adaptacích, průběhu docházky atd. Informaci o cenách předává také ředitelka dětské skupiny.

Na začátku školního roku se konají třídní schůzky,

Rodič si může kdykoli domluvit schůzku s pečující osobou v průběhu roku dle potřeby. Pečující osoby nabízí konzultační hodiny a komunikují s rodiči dle potřeby bezprostředně při předávání dítěte.

Rodiče si mohou domluvit setkání s pečující osobou, ředitelkou DS nebo jednatelkou.

Pečující osoby, ředitelka DS nebo jednatelka komunikuje s rodiči osobně, telefonicky či emailem.

Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání dětí.

Rádi podporujeme sounáležitost rodičů vůči dětské skupině, díky neformálním setkáním např. VÁNOČNÍ BESÍDKA, KOLOBĚŽKIÁDA, SLAVNOST PRO MAMINKU…

Rodiče jsou seznámeni s možností podávat návrh, podmínky a připomínky.

Pokud mají rodiče jakékoliv dotazy, připomínky, pochybnosti, nebo je zajímá cokoliv z naší práce s dětmi nebo si budou chtít jen tak popovídat, sdílet zkušenosti apod., mohou se obrátit na pracovníky dětské skupiny.

 

Dítě a jeho tělo

Fyzický vývoj dítěte je ve dvou letech stále zaměřen na osvojení udržení dokonalé rovnováhy, chůze by již měla být jistá. Protože dítě ještě nemá vědomí nebezpečnosti některých situací, pouští se do aktivit, které ještě neodpovídají jeho fyzickým schopnostem, proto je třeba neustálý dohled. Dítě postupně poznává svoje tělo a dokáže pojmenovat jeho základní části. Je důležité trénovat koordinaci mezi rukou a okem a různými aktivitami zlepšovat hrubou i jemnou motoriku dítěte.

 

Sebeobsluha, samostatnost

 • Používá WC s pomocí
 • Umyje si samo ruce, utře si je do ručníku
 • Na upozornění se vysmrká
 • Spolupracuje pro oblékání a svlékání
 • Jí samo lžičkou
 • Napije se samo z hrnku

Hrubá motorika

 • Dobře chodí
 • Dobře běhá
 • S oporou vystupuje a sestupuje po schodech
 • Skáče snožmo
 • Chvilkově se udrží na jedné noze
 • Udělá několik kroků po špičkách
 • Skáče z malé výšky
 • Hraje si s míče, kopne do míče

Jemná motorika

 • Střídavě používá obě ruce
 • Horizontálně řadí předměty k sobě
 • Staví věže
 • Skládá, rozebírá, ukládá předměty
 • Různě manipuluje s předměty
 • Zkouší malování prsty na větší formáty

Spontánní kresba

 • Čáranice

 

Dítě a jeho psychika

Ve dvou letech má dítě vybudovanou určitou úroveň nezávislosti. Dítě se pomalu učí mluvit, v tomto období je důležitá velká péče, jak ze strany rodičů, tak ze strany vychovatelů. Věnujeme se u dětí zachovávat hygienické návyky, což vyžaduje poměrně velkou psychickou, intelektovou a citovou vyzrálost dítěte. Období negativismu je u většiny dětí na ústupu, nicméně lze očekávat vzdorovité situace, na které je třeba se připravit, neboť dítě je v tomto období stále dost labilní. Postupně se dítě stává citlivé, milé, je klidnější a stálejší v náladách. Děti v tomto věku rády pomáhají, mají vybudovány svoje zvyky, drobné rituály, které mu pomáhají získat sebedůvěru a utvrzují si bezpečnou představu o okolním světě.

Dítě si postupně začíná osvojovat pravidla soužití ve skupině, snaží se je dodržovat – jejich dodržování vyžaduje také od ostatních. Také již do svých objevů zapojuje schopnost logického myšlení a způsob učení je především na bázi pokus – omyl. Mnoho vět tříletého dítěte začíná slovem „já“. Věty již nabývají správné gramatické struktury a jsou srozumitelnější a víceslovné.

Dítě si na ostatních zkouší svoji moc – chvíli je milé a poslušné, ale najednou je panovačné a vzdorovité. V těchto situacích je třeba trpělivost a také důslednost pečující osoby. Dítě v tomto věku často řeší situace záchvaty vzteku a vzdorem, jelikož ještě není dostatečně vyzrálé na vyjednávání a naslouchání druhému. Je velmi důležité dítěti důvěřovat – respektovat jeho touhu po svobodě a přání dělat samo to, co je v jeho možnostech. Je třeba dítěti poskytnout pevné, bezpečné a stálé zázemí s neměnnými pravidly – děti ve skutečnosti ocení, když dospělý dokáží odolávat jeho rozmarům, nedovolí mu vždy prosadit svou a stanovují pevné, ale rozumné hranice.

 

Dítě a ten druhý + Dítě a společnost

Ve hře batolete je velká variabilita, dítě střídá objekty svého zájmu a hračky. Typická je velká zaujatost, radost, neochota se svojí hrou přestat, touha se k ní vracet a určité sekvence z ní neustále opakovat.  Ze hry manipulační se postupně stává konstruktivní, z napodobivé námětová – dítě je schopno postupně do hry zapojit a prozkoumávat větší celky, začleňuje více zkušeností a dovedností. Hra je plna fantazie, představ, což jsou velice důležité aspekty pro vývoj dítěte. Děti ve věku do tří let si hrají převážně samostatně, případně paralelně s jinými dětmi – tento individualismus není třeba chtít rychle překlenout. Po dosažení dvou let se dítě stává společenským po všech stránkách – hraje si nejčastěji samostatně a pokud možno, pozoruje hru druhých. Zajímá se o sebe, o druhé, ale nemá potřebu se porovnávat. Dítě se postupně ve společnosti ostatních začíná cítit dobře a začíná kolektiv vrstevníků vyhledávat. Stále se však ještě neví rady ve vztazích a komunikaci, a tak často vznikají konfliktní situace, kde je třeba pomoc dospělého, aby tuto situaci uchopil a vyřešil ve prospěch všech a aby zároveň děti učil si konflikty řešit samostatně. Postupem času tyhle konfliktní situace ustávají – především díky tomu, že se zlepšují vyjadřovací schopnosti dětí.

V námětových hrách dítě opakuje řetězec činností, které odpozorovalo, připisuje předmětům náhradní význam (zástupné předměty, hry „jako“), používá symboliku.

V konstruktivních hrách v této době pojmenovává po dokončení své výtvory, někdy vyslovuje záměry svých konstruktivních pokusů ještě před započetím činnosti, ale často tento záměr mění v průběhu tvorby.

 • Navazuje kontakt s dospělým
 • Zapojuje se do společných her a aktivit, s pomocí dospělého se komunikuje s dětmi
 • Dokáže se odloučit od matky
 • Napodobuje správné společenské chování – pozdraví, poprosí, poděkuje – ve vztahu k dospělému i k ostatním dětem
 • Adaptuje se na život v jeslích, porozumí běžným pokynům, respektuje základní pravidla chování ve skupině

 

Dítě a svět

Dítě přirozeně pozoruje blízké prostředí a život v něm, učí se zacházet s předměty, se kterými se běžně setkává. Je třeba vysvětlovat dětem, co se děje ve světě, který ho obklopuje. Postupuje od věcí blízkých, jako je prostředí domova, jeslí, místa – města, ve kterém žijeme. Není vhodné se omezovat pouze na pojmenovávání, ale je třeba věci komentovat, vyprávět, k čemu věci slouží, jak funguje, podporovat dětskou zvídavost. Je důležité co nejvíce času trávit venku, na zahradě, na hřišti…

 • Orientuje se ve známém prostředí
 • Pokouší se zvládnout běžné činnosti v jeslích – dle individuálních možností
 • Rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které ohrožovat
 • Získá elementární povědomí o významu životního prostředí 

Tematická struktura

  ŘÍJEN

  • Znaky podzimu
  • Barvy podzimu
  • Drakiáda
  • Ovoce a zelenina
  • Halloween

   

  LISTOPAD

  • Moje tělo
  • Jak se vyhnout nemocem
  • U pana doktora/doktorky
  • Zdravá x nezdravá jídla

   

  PROSINEC

  • Čert a Mikuláš
  • Jak se chystají zvířata na zimu
  • Přípravy na vánoce (tradice, pečení)
  • Vánoce

   

  LEDEN

  • Nový rok
  • 3 králové
  • Oblečení
  • Sport
  • Znaky zimy

   

  ÚNOR

  • Pohádky
  • Sníh, led
  • Masopust
  • Barvy a tvary

   

  BŘEZEN

  • Můj dům, můj hrad
  • Počasí
  • Zvířata v lese
  • Zvířata pod vodou

   

  DUBEN

  • Znaky jara a probuzení zvířat
  • Velikonoce
  • Zvířata na statku
  • Mláďata
  • Čarodějnice

   

  KVĚTEN

  • Týden lásky
  • Zahradničení (koloběh, péče)
  • Rodina
  • Povolání

   

  ČERVEN

  • Znaky léta
  • Činnosti v létě
  • Voda
  • Doprava

   

   

  Plán zpracovala: Monika Březinová